basic needs glasser

category_family_image
category_personality_image
category_wedding_image

نیازهای اساسی گلاسر

115 نفر این آزمون را انجام داده اند!
30,000 تومان
معرفی آزمون نیازهای اساسی گلاسر

یكی از مباحث مهم روان شناسی «انگیزش» است. انگیزش عاملی است كه ما را برمی انگیزد، به حركت وامی دارد و به سوی رفتار معینی سوق می دهد. از سوی دیگر نیازها، بخصوص نیازهای اساسی انسان، زمینه ساز و بیداركننده انگیزه های رفتارند. به عبارت دیگر می توان در یك طرح ساده، بین این سه معنی نیاز، انگیزش و رفتار، این رابطه را برقرار سازیم:

نیاز »»»»» انگیزش »»»»» رفتار

انسان ها دارای تمایلات یا نیازهای بنیادی در سطح ارگانیزمی هستند. این نیازهای بنیادی با اینكه ضعیف هستند، تمایلات كاملا زیستی بوده و اغلب در امور روزمره نادیده گرفته شده و با یكدیگر اشتباه می شوند. با این حال، این تمایلات بنیادی دارای سلسله مراتب بوده و نیروهای همیشه حاضری هستند كه كاملا و حتما انگیزش انسان را شكل می دهند. آگاهی از میزان این نیازها و شدت هر یک باعث بهبود مدیریت آنها و افزایش سطح خودکنترلی فرد است. طبیعتا نباید نیازهای عالی را بخاطر نیازهای پایه نادیده گرفت و از آنسو باید توجه داشت که نادیده گرفتن نیازهای پایه ممکن است مانع فرد برای رسیدن به نیازهای عالی شود. این پرسشنامه بر اساس رویکرد گلاسر در تئوری انتخاب به بررسی وضعیت پنج نیاز پایه می پردازد. مراقبت از این نیازها در حد خودشان با همراهی همسر و خانواده، زمینه توجه به نیازهای عالی را فراهم می آورد.

انجام آزمون
30,000 تومان

جهت خرید و انجام این آزمون لطفا وارد سایت شده و یا ثبت نام نمایید.

ورود به سایت یا ثبت نام